Domov

vratme sport do skol 2019

 

Florbal – doplnenie materiálno – technického vybavenia

 

V kalendárnom roku 2018/2019 sme získali finančné prostriedky z grantového programu odboru školstva a športu ŽSK s názvom „Vráťme šport do škôl“.

Cieľom podpory bolo zabezpečenie materiálno - technického vybavenia pre florbalový šport, ktorým zvyšujeme pohybové aktivity na škole pre našich žiakov a žiačky na hodinách telesnej a športovej výchovy i v krúžkovej činnosti.

Na základe financií získaných k realizácii projektu „Vráťme šport do škôl“ boli zakúpené nové florbalové hokejky, loptičky, bránky a bránkarske oblečenie, ktoré zlepšili našu vybavenosť pre tento šport.

Realizácia projektu pozostávala zo štyroch aktivít.

Prvá aktivita viedla k zapájaniu žiakov do voľno – časových aktivít v rámci florbalovej krúžkovej činnosti.

Druhá aktivita sa konala 21. júna 2019, do ktorej sa zapojilo deväť zmiešaných družstiev po šesť žiakov z jednotlivých tried našej školy. Družstvá po vzájomnom losovaním boli rozdelené do herného pavúka a víťazom po niekoľkých zápasoch sa stala trieda 3.A. Víťazné družstvo hralo v zložení: Bobotová Adriána, Koňuchová Aneta, Kotek Dominik, Kuric Samuel, Kocúrková Kristína, Richterová Izabela.

Tretia aktivita bol turnaj výberu najlepších hráčov za jednotlivé ročníky a konal sa 24. júna 2019. Turnaja sa zúčastnili štyri družstvá a po vzájomných zápasoch sa víťazným družstvom stali žiaci tretieho a druhého ročníka v zložení: Kulla Roman, Kubošník Roman, Horeličan Miloš, Kobolka Bohumil, Lanková Laura, Majchráková Anna. Víťazné družstvá boli odmenené sladkou odmenou.

Štvrtá aktivita bol florbalový turnaj dievčat stredných škôl, ktorý bol 7. novembra 2019 a zúčastnili sa ho štyri družstvá. Tento turnaj sa nemohol konať v našej škole z dôvodu rekonštrukcie telocvične, tak sme využili priestory športovej haly v Čadci. Dievčatá v zložení: Anita Kubačková , Ema Kubanková, Rebeka Bajánková z 1.C, Júlia Trnovcová, Kristína Borisová z 3.A, Natália Čečotková, Aneta Koňuchová zo 4.A, Laura Lanková, Natália Fraňová zo 4.B, Zuzana Krišicová, Petronela Hadidová z 5.B sa po úžasnom výkone umiestnili na 1. mieste.

Vďaka realizácii tohto projektu sa žiaci školy zapájajú do krúžkovej činnosti a súťaží a nakúpené pomôcky prispievajú k zvýšeniu povedomia študentov o význame športových aktivít pre rozvoj ich osobnosti. 

 

Aktivita č. 2

 

Aktivita č. 3

 

Aktivita č. 4