Domov

Školská jedáleň

  

  

 

INFORMÁCIE K ŠKOLSKÝM OBEDOM ZADARMO 

 

>> JEDÁLNY LÍSTOK <<

 

Tlačivo Žiadosť o vrátenie preplatku za stravu

 

Zápisný lístok stravníka na šk. r. 2023/2024

 

Zápisný lístok stravníka S DOTÁCIOU na šk. r. 2023/2024

 

Zápisný lístok zamestnanca na šk. r. 2023/2024

 

Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí stravníkov v šk. r. 2023/2024

 

Ilustračné videjko našej jedálne

 


 

Pokyny pre stravníkov

 

Prihlasovanie na stravovanie v školskom zariadení

Záujemcovia o stravovanie si vyzdvihnú prihlášku na stravovanie u vedúcej školskej jedálne alebo si vytlačia prihlášku zo stránky školy www.oadmj.sk - sekcia jedáleň. Vyplnenú a podpísanú prihlášku odovzdajú v školskej jedálni.

Objednávanie a odhlasovanie stravy sa vykonáva cez elektronický stravovací systém IKELP Jedálne.

Na základe odovzdaného zápisného lístka si zakúpi stravník u vedúcej školskej jedálne čipovú kartičku v hodnote 1,50 € (nová čipová kartička pre začínajúcich stravníkov). Pri zakúpení čipovej kartičky systém vygeneruje všetky potrebné údaje pre stravníka (identifikačný kód, heslo na registráciu www.jedalen.sk). Čipová kartička bude slúžiť stravníkovi na odhlasovanie a pri výdaji stravy po celú dobu stravovania v školskej jedálni (po dobu štúdia na škole).

Pri strate čipovej kartičky si musí stravník opäť zakúpiť novú kartičku u vedúcej školskej jedálni. Pôvodná sa zablokuje.

Na začiatku mesiaca stravovací systém prihlási všetkých stravníkov, ktorí sú zaregistrovaní a majú finančné prostriedky na stravovacom účte na všetky dni stravovania automaticky.

V prípade, že úhrada stravného nebola včas zrealizovaná, stravník bude prihlásený na stravu len do výšky kreditu na stravnom za predchádzajúce obdobie. Výšku zostávajúceho kreditu si stravník prekontroluje cez terminál na objednávanie stravy v školskej jedálni alebo cez internetovú aplikáciu www.jedalen.sk.

 

Úhrada stravného

Úhrada finančných prostriedkov na stravovanie sa vykonáva do 23. dňa pred začiatkom mesiaca, v ktorom sa chcete stravovať (mesiac dopredu).

Výška mesačnej platby je stanovená na sumu zodpovedajúcu 21 stravných dní (tzn. žiak: 21 x 2,70 € = 56,70 €).

Finančné prostriedky môžete zaslať formou

- trvalého príkazu

- bankovým prevodom

- poštovou poukážkou

na stravovací účet školskej jedálne: SK27 8180 0000 0070 0048 2611

Pri zadávaní trvalého príkazu je potrebné uviesť ako variabilný symbol číslo čipovej kartičky (ID stravníka) a do poznámky uviesť meno, priezvisko a triedu stravníka pre lepšiu identifikáciu a synchronizáciu platby.

Pri zadaní trvalého príkazu je dobré si nastaviť trvanie platobného príkazu od augusta do mája (v máji bude odchádzať platba na mesiac jún).

 

Výška stravnej jednotky

Výška stravného lístka na deň je stanovená na základe platných zákonov MŠVVaŠ SR, aktuálnych VZN ŽSK a po rozhodnutí vedenia školy na sumu:

- žiak 2,70 €

- cudzí stravník 5,60 €

 

Výdaj obedov v školskej jedálni

11:00 h - 13:30 h

 

Odhlasovanie zo stravy

Odhlásiť zo stravy sa dá vždy v pracovné dni najneskôr do 13:30 h na nasledujúci deň. Upozorňujeme Vás, že po tomto čase je už stravovací systém uzamknutý a obed nebude odhlásený na nasledujúci deň. Odhlasovanie pondelkov sa dá realizovať len počas pracovných dní do 13:30 h (tzn. v piatok na pondelok). Za včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

Odhlasovať sa môžete:

- objednávkový terminál v školskej jedálni

- internetová aplikácia www.jedalen.sk (znázornená legenda)

- telefonicky 041/433 54 41 vedúca ŠJ do 13:30 h

 

Vrátenie finančného preplatku

Vyúčtovanie platieb za stravu (preddavok stravného) sa uskutoční po vyplnení a podpísaní žiadosti o vrátenie preplatku. Tlačivo nájdete na stránke www.oadmj.sk alebo u vedúcej školskej jedálne. Po odsúhlasení finančných prostriedkov z elektronického stravovacieho systému bude preplatok vrátený na číslo účtu žiadateľa.

Ak stravník chce ukončiť stravovanie v priebehu školského roka alebo prerušiť stravovanie dočasne, túto skutočnosť oznámi vedúcej školskej jedálne a stravník bude neaktívny. Opätovná aktivácia stravovania sa hlási v kancelárii školskej jedálne.

V prípade nejasností sa obráťte na vedúcu školskej jedálne

tel.: 041/433 54 41

 

mail: jslovakova@oadmj.sk