Domov

Školská jedáleň

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIE K ŠKOLSKÝM OBEDOM ZADARMO 

 

>> JEDÁLNY LÍSTOK <<

 

ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA na šk. r. 2022/2023

 

ZÁPISNÝ LÍSTOK ZAMESTNANCA na šk. r. 2022/2023

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE STRAVNÍKOV na šk. r. 2022/2023

 

ZMENA VÝŠKY STRAVNÉHO OD 1. 9. 2022

 

Dôležitý oznam pre končiacich študentov

 

Tlačivo Žiadosť o vrátenie preplatku za stravu

 

Rozhodnutie o prijatí stravníkov

  


 

Oznam pre stravníkov

 

Oznamujeme všetkým stravníkom (žiaci, zamestnanci, cudzí stravníci), ktorí sa stravujú v našej školskej jedálni, že od 1. novembra 2017 sme nabehli na elektronický systém objednávania stravy cez čipové karty. Už sa nebudú dať zakúpiť stravné lístky v papierovej forme a platiť v hotovosti! Jednorazový poplatok za čipovú kartu je 1,50 eur.

 

Postup - registrácia: 1.)

 

1.) Žiak, učiteľ – sa budú registrovať priamo v škole

2.) Cudzí stravník - nahlási vedúcej ŠJ, že sa chce stravovať v našej školskej jedálni. Tá mu vyhotoví čipovú kartu, zadá ho v systéme a vygeneruje prihlasovací kód. Následne sa cudzí stravník zaregistruje na stránke www.jedalen.sk alebo na stránke www.oadmj.sk (jedáleň – jedálny lístok – registrácia).

 

Postup – platby (týka sa všetkých stravníkov):

 

1.) Stravník alebo jeho zákonný zástupca pošle finančné prostriedky za stravu na účet školskej jedálneIBAN SK27 8180 0000 0070 0048 2611 (tento účet je aj na stránke jedálneho lístka). Ako variabilný symbol uvedie číslo, ktoré má na zadnej strane čipovej karty zadané od vedúcej ŠJ. Do poznámky pre prijímateľa napíše svoje meno a priezvisko, u žiakov aj triedu (pre lepšiu identifikáciu platby). Spôsob platby môžete uplatniť formou internetbankingu alebo peňažnou poštovou poukážkou.

2.) Výšku finančných prostriedkov vložených na účet si určujete sami. (Doporučujeme uhrádzať násobok ceny stravného lístka. Napr. u žiakov je cena stravného lístka 2,11 eur t. z., že pri zakúpení 21 obedov zašlete na účet sumu 44,31 eur). 

3.) Platbu vykonajte do 23. dňa pred začiatkom mesiaca, v ktorom sa chcete stravovať. Je to z dôvodu pripísania finančných prostriedkov na účet, aby ste mali zabezpečenú stravu už od 1. dňa v mesiaci.

 

Postup – objednávanie stravy

 

Dôležité upozornenie!!! Systém všetkým stravníkom, ktorí sú zaregistrovaní, automaticky nahodí všetky obedy, preto si dávajte pozor, keď nebudete prítomní a neodhlásite si obed, systém Vám ho automaticky zaráta, ako keby ste ho odobrali.

Na stránke www.jedalen.sk alebo na stránke www.oadmj.sk (jedáleň – jedálny lístok – registrácia) si v jedálnom lístku na príslušný deň môžete robiť zmeny – prihlasovanie, odhlasovanie, objednávka druhého jedla a pod. (legenda symbolov je na stránke jedálneho lístka).

 

1.) Odhlásenie stravy – najneskôr predchádzajúci pracovný deň do 13.30 h (elektronicky). Odhlášky z obeda v deň odhlásenia nebudú akceptované!

2.) Objednávka obeda č. 2 (automaticky má každý objednaný obed č. 1) – najneskôr predchádzajúci pracovný deň do 13.30 h (elektronicky)

 

Na uvedených stránkach si môžete kontrolovať stav svojich finančných prostriedkov, odobratú stravu a pod.

Na objednávanie stravy môžete využiť objednávkový terminál, ktorý je k dispozícii v školskej jedálni.

Na konci školského roka (najneskôr do konca mesiaca júl) budú všetkým stravníkom vrátené finančné prebytky na ich účet na základe "Žiadosti o vrátenie preplatku".

V prípade, že potrebujete pomôcť, obráťte sa na vedúcu školskej jedálne.