Domov

Cvičná škola FHV UNIZA

 

Cvičná škola – spolupráca OA DMJ s FHV UNIZA

 

Dňa 19. septembra 2017 riaditeľka školy OA DMJ sa zúčastnila slávnostného odovzdávania štatútu cvičných škôl na pôde FHV UNIZA. Slávnostným odovzdaním štatútu začala vzájomná spolupráca medzi oboma školami pri realizácii všetkých druhov pedagogických praxí študentov FHV UNIZA študijného odboru učiteľstvo akademických a výchovných predmetov. Škola, týmto dňom má právo používať označenie „Cvičná škola“ FHV UNIZA, ktorá vytvorí vhodné podmienky pre pedagogickú prax študentov, poverí pedagogického zamestnanca, ktorý bude koordinovať pedagogickú prax na pôde školy. Cieľom cvičnej školy je predovšetkým pripraviť študentov VŠ na prácu učiteľa v reálnej praxi. Pedagogická prax je nevyhnutnou podstatnou súčasťou akademickej prípravy na učiteľské povolanie. Nadväzuje na získané teoretické vedomosti, ktoré majú študenti aplikovať a využiť vo vyučovacom procese na cvičnej škole. Touto formou si overia získané poznatky priamo v školskej praxi, oboznámia sa s platnou pedagogickou dokumentáciou, legislatívou i organizáciou školskej a mimoškolskej práce za pomoci cvičných učiteľov. Povolanie učiteľa nie je v súčasnej dobe jednoduchá práca, pre učiteľa sa toto povolanie stáva poslaním, a preto škola – OA DMJ podáva pomocnú ruku mladým študentom FHV UNIZA, ktorí si toto povolanie vybrali, aby sa v praxi stali dobrými a úspešnými učiteľmi.