Domov

Odpisy dokladov o vzdelaní

 

Vydávanie odpisov dokladov o vzdelaní

(ročníkové vysvedčenie, vysvedčenie o maturitnej skúške)

 

Na základe písomnej žiadosti (tlačivo na stiahnutie tu), ktorú je možné zaslať aj e-mailom na sekretariat@oadmj.sk, škola vystaví odpis do 30 dní od jej podania. Pri vyplňovaní dbajte na vypísanie všetkých údajov podľa predtlače. Odpis nahrádza originál. Po vyhotovení odpisu si žiadateľ tento prevezme osobne a jeho prevzatie podpíše do katalógu alebo protokolu. So sebou si prinesie aj občiansky preukaz. V mimoriadnych prípadoch môže byť odpis vydaný inej osobe na základe notársky overeného splnomocnenia. Odpisy sa nezasielajú poštou!

 

Originály dokladov o vzdelaní si starostlivo odložte, pretože ich budete potrebovať:

• k maturitnej skúške – všetky ročníkové vysvedčenia

• k prihláške na vysokú školu – všetky ročníkové vysvedčenia + maturitné

• pri nástupe do zamestnania – maturitné vysvedčenie (v zahraničí niekto vyžaduje aj ročníkové)

• pri odchode do dôchodku – všetky vysvedčenia a potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky, ak sa na vysvedčení údaj nenachádza.

 

Preto NIKDY nikomu nedávajte originály (tie iba k nahliadnutiu) a urobte si ich overené fotokópie. Škola nemá overovacie právomoci. Pravosť dokumentu môžu overiť len na notárskom úrade!

 

V prípade straty maturitného vysvedčenia je možné vydať odpis vysvedčenia iba jedenkrát!

 

Úradné hodiny pre verejnosť: v pracovných dňoch od 8,30 h do 14.00 h

Telefonický kontakt na sekretariát: 041/433 21 06

 

Zároveň oznamujeme bývalým absolventom našej školy, že maturitné protokoly sa archivujú 20 rokov u nás v škole a potom sa preradia do Štátneho archívu Žilina, pobočka Čadca. V takom prípade požiadajte o vystavenie odpisu: 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Štátny archív v Žiline

pobočka Čadca

Ul. 17. novembra 2022

022 01 Čadca