Domov

História školy

 

HISTÓRIA ŠKOLY V SKRATKE

 

Obchodná škola na Kysuciach nevznikla náhodou. Záujem o ňu má korene v dávnom obchodnom podnikaní,na ktoré v tomto regióne boli vždy dobré podmienky geopolitické - trojuholník rôznych krajín, kontakty rozdielnych kultúr a výrobných tradícií, relatívna jazyková príbuznosť, tranzitná dopravná poloha…).

Školu, ako Štátnu obchodnú školu v Čadci, zriadilo Povereníctvo školstva a osvety od 1.septembra 1945. Od 1. septembra 1958 bola táto škola premenovaná na Strednú ekonomickú školu v Čadci a dňom 1. septembra 1990 bola opäť premenovaná na Obchodnú akadémiu v Čadci. Pri príležitosti 60. výročia škola získala čestný názov Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu.

 

Počas tohto obdobia sa na škole vystriedalo 9 riaditeľov, aj keď niektorí pobudli vo funkcii iba veľmi krátko:

· Miroslav Karol Talpa

· Magda Bošanská

· Štefan Šabík

· Jozef Tarábek

· Dominik Choluj

· Ing. Igor Kopa

· Serafín Šurina

· Ing. Viera Makuková

· Ing. Elena Kováčová

· Ing. Jitka Konáriková (terajšia riaditeľka) 

 

NEZABUDNUTEĽNÉ

 

4.september 1998 - Slávnostné odovzdanie novej budovy OA za účasti hostí: - ministerka školstva SR - PhDr. Eva Slavkovská - minister výstavby a verejných prác SR - Ing. Ján Mráz - vedúci sekcie stredných škôl na MŠ SR - Ing. Milan Rybanský - prednosta Okresného úradu v Čadci - Ing. Ján Husár - primátor mesta Čadca - Ing. Jozef Pohančeník - zástupcovia projektantov, staviteľov, dodávateľov a iní hostia

11.september 1999 - V rámci kresťanských tradícií sa na našej škole realizovalo vysvätenie všetkých priestorov novej budovy OA

26.apríl 2001 - Otvorenie novej odbornej učebne informatiky, ktorá bola zariadená špičkovou technikou v hodnote 26 003 USD (sponzorský dar od firmy Hewlett-Packard) za účasti hostí:

- minister školstva SR

- doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc.

- generálny riaditeľ firmy HP v SR - Ing. Milan Prypoň

- prednosta Krajského úradu v Žiline - Mgr. Anton Straka

- prednosta Okresného úradu v Čadci - Ing. Peter Špita

- zástupca prednostu Okresného úradu v Čadci - Mgr. Ján Polák

- vedúci odboru školstva OÚ v Čadci - Mgr. Jozef Kráľ a iní hostia

4.apríl 2003 - Slávnostné otvorenie novej školskej jedálne za účasti hostí:

- predseda Žilinského samosprávneho kraja - PaedDr. Jozef Tarčák

- vedúci Odboru školstva ŽSK - Mgr. Ľubomír Jaňák

- metodik pre stredné školy KÚ - PaedDr. Ladislav Skyba

- Vladimír Dostál - investičné oddelenie KÚ

22.január  2020 - Slávnostné otvorenie "Modernizácia elektroinštalácie - budova telocvične"
- podpredseda ŽSK Ing. Peter Weber
- riaditeľka OŠaŠ ŽSK Mgr. Janka Školová
- primátor mesta Čadca - Ing. Milan Gura
- riaditeľ odboru správy majetku a investícií Ing. Peter Mrvečka

 

VYZNAMENANIA ZAMESTNANCOM ŠKOLY

 

Mária Kotlárová - MŠ SR jej 29. mája 1992 udelilo medailu J. A. Komenského

Dominik Choluj - MŠ SR mu 22.septembra 1998 udelilo Veľkú medailu svätého Gorazda za dlhodobé vynikajúce úspechy v pedagogickej praxi a za rozsiahle publicistické dielo, venované regionálnym dejinám Kysúc

Miroslav Metruk - 27.marca 2001 mu MŠ SR udelilo Ďakovný list za pedagogickú činnosť a výsledky dosahované v práci s mládežou v oblasti športu.

Margita Kuricová - pri príležitosti 30. výročia SOČ dostala ďakovný list za dlhoročnú prácu v SOČ (patríme medzi najaktívnejšie školy v SOČ na Slovensku).

Elena Kováčová - 28. 03. 2014 jej bola udelená veľká medaila sv. Gorazda MŠVVaŠ Dušanom Čaplovičom.