Domov

Maturita

 

 

 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: stiahnuť >>

LEGISLATÍVA:

 

EXTERNÁ ČASŤ A PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI MS

Termíny konania - riadne:
12. marec 2019 - slovenský jazyk a literatúra
13. marec 2019 - cudzie jazyky
14. marec 2019 - matematika

 

Termíny konania - náhradné:

09. - 12. apríl 2019

 

Termíny konania - opravné:

03. - 06. september 2019

 

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MS

Termíny konania:

11. - 12. apríl 2019
 


ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS

Predbežný termín konania:

20. - 24. máj 2019

 

 

USMERNENIE  K PRIHLASOVANIU ŽIAKOV SO 

ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM NA MATURITNÚ SKÚŠKUstiahnuť >>

 

ŠPECIFIKÁCIA TESTOV EČ MS A PFIČ MS 2019:

 

OSTATNÉ INFORMÁCIE: www.nucem.sk

 

INFORMÁCIE K MATURITE PRE RODIČOV ŽIAKOV ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA: stiahnuť  >>

 

INFORMÁCIE K MATURITE PRE RODIČOV ŽIAKOV PäŤROČNÉHO ŠTÚDIA: stiahnuť  >>

 

HARMONOGRAM EČ a PFIČ MS zo SJL: stiahnuť  >>

HARMONOGRAM EČ a PFIČ MS z ANJ/NEJ: stiahnuť  >>

 

VŠEOBECNÉ POKYNY K EČ A PFIČ MS pre MATURANTOV: stiahnuť  >>