Domov

Maturita

 

 

 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: stiahnuť >>

LEGISLATÍVA:

 

EXTERNÁ ČASŤ A PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI MS

Termíny konania - riadne:
17. marec 2020 - slovenský jazyk a literatúra
18. marec 2020 - cudzie jazyky
19. marec 2020 - matematika

 

Termíny konania - náhradné:

31. marec - 3. apríl 2020

 

Termíny konania - opravné:

03. - 08. september 2020

 

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MS

Termíny konania:

16. - 17. apríl 2020
 


ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS

Predbežný termín konania:

18. - 21. máj 2020

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: stiahnuť >>

USMERNENIE  K PRIHLASOVANIU ŽIAKOV SO 

ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM NA MATURITNÚ SKÚŠKUstiahnuť >>

 

ŠPECIFIKÁCIA TESTOV EČ MS A PFIČ MS 2020:

 

OSTATNÉ INFORMÁCIE: www.nucem.sk

 

INFORMÁCIE K MATURITE PRE RODIČOV ŽIAKOV ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA: stiahnuť  >>

 

INFORMÁCIE K MATURITE PRE RODIČOV ŽIAKOV PäŤROČNÉHO ŠTÚDIA: stiahnuť  >>

 

HARMONOGRAM EČ a PFIČ MS zo SJL: stiahnuť  >>

HARMONOGRAM EČ a PFIČ MS z ANJ/NEJ: stiahnuť  >>

 

VŠEOBECNÉ POKYNY K EČ A PFIČ MS pre MATURANTOV: stiahnuť  >>

 

MATURANTI O MATURITE - LINK