Domov

Maturita

 

 

LEGISLATÍVA:

 

EXTERNÁ ČASŤ A PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI MS

Termíny konania - riadne:
 - slovenský jazyk a literatúra:

  12. marca 2024
 - cudzie jazyky: 13. marca 2024
 - matematika: 14. marca 2024

 

Termíny konania - náhradné:

9. - 12. apríla 2024

 

 

Termíny konania - opravné:

6. - 9. septembra 2023

 

 

PRAKTICKÁ ČASŤ ODB. ZLOŽKY MS

Plánovaný termín konania:

11. - 12. apríla 2024

 


ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS

Plánovaný termín konania:

20. - 23. mája 2024

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: stiahnuť >>

USMERNENIE  K PRIHLASOVANIU ŽIAKOV SO 

ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM NA MATURITNÚ SKÚŠKUstiahnuť >>

 

ŠPECIFIKÁCIA TESTOV EČ MS A PFIČ MS:

 

OSTATNÉ INFORMÁCIE: www2.nucem.sk

 

INFORMÁCIE K MATURITE PRE RODIČOV ŽIAKOV ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA: stiahnuť  >>

 

INFORMÁCIE K MATURITE PRE RODIČOV ŽIAKOV PäŤROČNÉHO ŠTÚDIA: stiahnuť  >>

 

HARMONOGRAM EČ a PFIČ MS zo SJL: stiahnuť  >>

HARMONOGRAM EČ a PFIČ MS z ANJ/NEJ: stiahnuť  >>

 

VŠEOBECNÉ POKYNY K EČ A PFIČ MS pre MATURANTOV: stiahnuť  >>

 

MATURANTI O MATURITE - LINK