Domov

Maturita

 

 

LEGISLATÍVA:

 

EXTERNÁ ČASŤ A PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI MS

Termíny konania - riadne:
 - slovenský jazyk a literatúra: 15. 3. 2022
 - cudzie jazyky: 16. 3. 2022
 - matematika: 17. 3. 2022

 

Termíny konania - náhradné:

5. - 8. 4. 2022

 

 

Termíny konania - opravné:

3. - 8. 9. 2022

 

 

PRAKTICKÁ ČASŤ ODB. ZLOŽKY MS

Plánovaný termín konania:

12. - 13. 4. 2022

 


ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS

Plánovaný termín konania:

23. - 27. mája 2022

 

 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: stiahnuť >>

USMERNENIE  K PRIHLASOVANIU ŽIAKOV SO 

ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM NA MATURITNÚ SKÚŠKUstiahnuť >>

 

ŠPECIFIKÁCIA TESTOV EČ MS A PFIČ MS 2022:

 

OSTATNÉ INFORMÁCIE: www.nucem.sk

 

INFORMÁCIE K MATURITE PRE RODIČOV ŽIAKOV ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA: stiahnuť  >>

 

INFORMÁCIE K MATURITE PRE RODIČOV ŽIAKOV PäŤROČNÉHO ŠTÚDIA: stiahnuť  >>

 

HARMONOGRAM EČ a PFIČ MS zo SJL: stiahnuť  >>

HARMONOGRAM EČ a PFIČ MS z ANJ/NEJ: stiahnuť  >>

 

VŠEOBECNÉ POKYNY K EČ A PFIČ MS pre MATURANTOV: stiahnuť  >>

 

MATURANTI O MATURITE - LINK