Domov

Maturita

 

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v šk. roku 2020/2021 vydané dňa 22. marca 2021 upravuje ukončenie štúdia na strednej škole a konanie maturitných skúšok v tomto školskom roku. Úplné znenie predmetného rozhodnutia nájdete na nasledujúcom linku:

https://www.minedu.sk/data/att/19039.pdf

Z predmetného rozhodnutia okrem iného vyplýva:

·        

Písomná ani ústna forma maturitnej skúšky z povinných predmetov sa nekoná okrem výnimiek vymenovaných v uvedenom Rozhodnutí.

·        

Interná časť maturitnej skúšky (okrem dobrovoľných predmetov) sa vykonáva administratívne, to znamená, že hodnotenie v danom predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.

·        

Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 19. mája 2021.

·        

Plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže do 21. mája 2021 písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky postupom podľa bodu 6 predmetného Rozhodnutia.

Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky. Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomným oznámením zrušiť do 30. apríla 2021, inak sa interná časť maturitnej  skúšky z dobrovoľného predmetu vykonáva postupom podľa bodu 6 predmetného Rozhodnutia.

 

 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: stiahnuť >>

LEGISLATÍVA:

 

EXTERNÁ ČASŤ A PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI MS

Termíny konania - riadne:
 - slovenský jazyk a literatúra: 15. 3. 2022
 - cudzie jazyky: 16. 3. 2022
 - matematika: 17. 3. 2022

 

Termíny konania - náhradné:

5. - 8. 4. 2022

 

 

Termíny konania - opravné:

3. - 8. 9. 2022

 

 

PRAKTICKÁ ČASŤ ODB. ZLOŽKY MS

Plánovaný termín konania:

12. - 13. 4. 2022

 


ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS

Plánovaný termín konania:

23. - 27. mája 2022

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: stiahnuť >>

USMERNENIE  K PRIHLASOVANIU ŽIAKOV SO 

ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM NA MATURITNÚ SKÚŠKUstiahnuť >>

 

ŠPECIFIKÁCIA TESTOV EČ MS A PFIČ MS 2021:

 

OSTATNÉ INFORMÁCIE: www.nucem.sk

 

INFORMÁCIE K MATURITE PRE RODIČOV ŽIAKOV ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA: stiahnuť  >>

 

INFORMÁCIE K MATURITE PRE RODIČOV ŽIAKOV PäŤROČNÉHO ŠTÚDIA: stiahnuť  >>

 

HARMONOGRAM EČ a PFIČ MS zo SJL: stiahnuť  >>

HARMONOGRAM EČ a PFIČ MS z ANJ/NEJ: stiahnuť  >>

 

VŠEOBECNÉ POKYNY K EČ A PFIČ MS pre MATURANTOV: stiahnuť  >>

 

MATURANTI O MATURITE - LINK