Domov

Maturita

 

 

 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: stiahnuť >>

LEGISLATÍVA:

 

EXTERNÁ ČASŤ A PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI MS

Termíny konania - riadne:
16. marca 2021 - slovenský jazyk a literatúra
17. marca 2021 - cudzie jazyky
18. marca 2021 - matematika

 

Termíny konania - náhradné:

8. - 13. aprla 2021

 

Termíny konania - opravné:

3. - 8. septembra 2021

 

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MS

Termíny konania:

08. - 09. apríla 2021
 


ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS

Predbežný termín konania:

17. - 21. mája 2021

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: stiahnuť >>

USMERNENIE  K PRIHLASOVANIU ŽIAKOV SO 

ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM NA MATURITNÚ SKÚŠKUstiahnuť >>

 

ŠPECIFIKÁCIA TESTOV EČ MS A PFIČ MS 2021:

 

OSTATNÉ INFORMÁCIE: www.nucem.sk

 

INFORMÁCIE K MATURITE PRE RODIČOV ŽIAKOV ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA: stiahnuť  >>

 

INFORMÁCIE K MATURITE PRE RODIČOV ŽIAKOV PäŤROČNÉHO ŠTÚDIA: stiahnuť  >>

 

HARMONOGRAM EČ a PFIČ MS zo SJL: stiahnuť  >>

HARMONOGRAM EČ a PFIČ MS z ANJ/NEJ: stiahnuť  >>

 

VŠEOBECNÉ POKYNY K EČ A PFIČ MS pre MATURANTOV: stiahnuť  >>

 

MATURANTI O MATURITE - LINK