Domov

Maturita

 

Z rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 4. januára 2021 v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka vyplýva, že

-      

externá časť maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 ZRUŠUJE

 

-      

písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021

 

-      

ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov

-      

praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

Úplné znenie predmetného rozhodnutia nájdete tu:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/ 

 

 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: stiahnuť >>

LEGISLATÍVA:

 

EXTERNÁ ČASŤ A PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI MS

Termíny konania - riadne:
 - slovenský jazyk a literatúra
 - cudzie jazyky
 - matematika

 

Termíny konania - náhradné:

 

 

Termíny konania - opravné:

 

 

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MS

Plánovaný termín konania:

08. - 09. apríla 2021
 


ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS

Predbežný termín konania:

17. - 21. mája 2021

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: stiahnuť >>

USMERNENIE  K PRIHLASOVANIU ŽIAKOV SO 

ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM NA MATURITNÚ SKÚŠKUstiahnuť >>

 

ŠPECIFIKÁCIA TESTOV EČ MS A PFIČ MS 2021:

 

OSTATNÉ INFORMÁCIE: www.nucem.sk

 

INFORMÁCIE K MATURITE PRE RODIČOV ŽIAKOV ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA: stiahnuť  >>

 

INFORMÁCIE K MATURITE PRE RODIČOV ŽIAKOV PäŤROČNÉHO ŠTÚDIA: stiahnuť  >>

 

HARMONOGRAM EČ a PFIČ MS zo SJL: stiahnuť  >>

HARMONOGRAM EČ a PFIČ MS z ANJ/NEJ: stiahnuť  >>

 

VŠEOBECNÉ POKYNY K EČ A PFIČ MS pre MATURANTOV: stiahnuť  >>

 

MATURANTI O MATURITE - LINK