Domov

Rozvoj stredného odborného vzdelávania

 

 

 

 

 

 

 

 

Národný projekt: ROZVOJ STREDNÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
Kód ITMS projektu: 26110130548
Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
Cieľ: Konvergencia
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

  • realizátor projektu ŠIOV, ktorý sa zaväzuje, že bude škole poskytovať potrebnú podporu na vykonávanie príslušných aktivít projeku
  • projekt je spolufinancovaný z prostriedkov ESF v rámci operačného programu Vzdelávanie, prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie1.1: Premena tradičnej školy na modernú
  • realizátor v rámci projektu poskytne škole: odbornú a metodickú podporu, zariadenia informačných komunikačných technológii, didaktické pomôcky zamerané na modernizáciu obsahu a metód vzdelávania pre žiakov, pre odborné vzdelávanie a prípravu, oprávnenie (licenciu) na použitie softvérového alebo iného technologického vybavenia dodaných zariadení a pracovné zošity pre odborný výcvik a odbornú prax
  • v rámci projektu realizátor zaškolí pedagogického zamestnanca školy, bude organizovať semináre, workshopy, exkurzie a iné podujatia a umožní žiakom i pedagogickým zamestnancom účasť na nich