Domov

HOK

Štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači a korešpondencie

 

Každoročne sa na našej škole v spolupráci s Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave koná štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači a korešpondencie.

 

Účelom štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností, návykov a schopností z administratívy a korešpondencie.

 

Štátna skúška pozostáva:

  • 10-minútový odpis predloženého súvislého textu v testovom editore MS Word s možnosťou korektúry
  • Vypracovanie dvoch písomností (obchodného listu a tabuľky)

 

Kandidát musí na tejto skúške preukázať schopnosť písať desaťprstovou hmatovou metódou na klávesnici rýchlosťou najmenej 200 čistých úderov za minútu pri presnosti najmenej 99,50 %. Za chyby v odpise sa odpočítava 10 trestných bodov.

 

Na vyhotovenie písomnosti v normalizovanej úprave podľa STN 01 6910 (napr. dopyt, ponuka, objednávka, urgencia, reklamácia, upomienka...) a tabuľky majú účastníci 60 minút.

 

Ďalšie informácie:

  • Štátna skúška sa vykonáva pod osobným dohľadom členov štátnicovej komisie.
  • Poplatok za vykonanie štátnej skúšky je 20,-- € za účastníka.
  • Štátnu skúšku môžu vykonať žiaci a absolventi stredných škôl, prípadne ďalší absolventi z hospodárskej praxe.