Domov

WORKSHOP

 

   

 

 

WORKSHOP pre učiteľov cudzích jazykov a učiteľov odborných predmetov

 

Dňa 02. 09. 2021 sa na našej škole konal WORKSHOP pre učiteľov cudzích jazykov a učiteľov odborných predmetov, ktorí vyučujú tieto predmety v cudzom jazyku. 

 

Workshop pripravili Mgr. Kristína a Ing. Katarína Bebejová, ktoré sa 12. 04. – 16. 04. 2021 zúčastnili na on-line kurzoch pre učiteľov v rámci programu Erasmus+ (Na základe nariadení MZVaEZ SR a nariadení MZV Talianska, pandemická situácia, v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu COVID-19, neumožnila účastníčkam mobility fyzicky absolvovať štrukturované kurzy pre učiteľov v talianskom meste Bologna. Z toho dôvodu boli kurzy presunuté do online platformy).

 

Mgr. Kristína Bednárová absolvovala kurz „Creativityforthefuture: promotingCriticalThinking and Problem-Solving in theclassroom“ a Ing. Katarína Bebejová absolvovala kurz „TeachingEntrepreneurship and Leadership at school“.

 

Kurzy sa uskutočnili v rámci projektu „TeachingEntrepreneurship and CriticalThinking in Classroom“, ktorý bol financovaný zo zdrojov EÚ.

 

Na základe získaných skúseností, učiteľky informovali svojich kolegov o najnovších metódach vyučovania založených na:

- rozvíjanie kritického myslenia žiakov a čítania s porozumením,

- tvorivé riešenie problémov

– problémové úlohy,

- implementovanie inovačných a kreatívnych metód v oblasti podnikateľského prístupu,

- implementácia rôznych kreatívnych prístupov do vyučovania odborných predmetov

– techniky vypracovania projektových úloh.

 

Disemináciou získaných poznatkov a skúseností sa tak môžu obohatiť aj ostatní učitelia. Zavádzaním nových prvkov do vyučovania sa zvýši predovšetkým kritické myslenie žiakov, ich motivácia učenia sa cudzích jazykov a odborných predmetov v cudzom jazyku.

 

Učiteľ sa musí neustále vzdelávať, lebo zo stojatej vody žiaci nemôžu načerpať pitnú vodu nových poznatkov.

 

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou EÚ.

 

Národná agentúra ani Európska komisia nenesú nijakú zodpovednosť za obsah poskytnutých informácií.

 

Koordinátorka projektu: Mgr. Kristína Bednárová