Domov

PROJEKT eTWINNING

 

PROJEKT eTwinning

Objavovať a spoznávať kultúrne dedičstvo Slovenska a partnerskej krajiny

 

Dňa 17. 3. 2018 národná podporná služba eTwinning schválila náš projekt nazvaný Das Kulturerbe der Slowakei und des Partnerlandes zusammen entdecken und kennenlernen, ktorý sa chystáme realizovať s partnerskou školou z Turecka.

 

Do projektu sa zapojí 9 žiakov z 3.A OA BŠ – Kristián Kováč, Martin Salát, Dominika Halúsková, Dominika Ďurčanová, Katarína Minarčíková, Júlia Raždíková, Natália Droštinová, Monika Točoňová, Michaela Stašová.

 

O projekte

 

Projekt je zameraný na spoznávanie hmotného kultúrneho dedičstva svojej a partnerskej krajiny, na získavanie krajinovedných informácií o obidvoch krajinách, ktorého výsledným a finálnym produktom bude vytvorenie spoločnej prezentácie.

 

Žiaci si na základe získavania medzikultúrnych informácií upevňujú a chápu svoju identitu a identitu svojho národa v rámci Európy. Pomocou získaných faktov od partnerskej školy o kultúrnom dedičstve a o historických pamiatkach sa učia porozumieť inej kultúre, chápať ju a neodsudzovať nepoznané.

 

Projekt taktiež podporuje tvorivosť žiakov, ich prácu v tíme, rozvíja ich kritické myslenie, komunikáciu v cudzom jazyku a digitálne kompetencie.

 

Ciele projektu

 

• získavať a rozvíjať u žiakov digitálne kompetencie,

• podporovať pomocou IKT – technológií komunikáciu v cudzom jazyku,

• pomocou komunikácie v cudzom jazyku s partnerskou školou zlepšovať jazykové zručnosti žiakov,

• chrániť a pomáhať chrániť kultúrne dedičstvo svojej krajiny a aj iných krajín,

• formovať a upevňovať národnú identitu v rámci Európy,

• upevňovať si vzťah k našim predkom,

• chápať kultúrne dedičstvo svojej krajiny, ale aj iných krajín ako dôležitú hodnotu pre celú spoločnosť.

 

Aktivity projektu

 

• vzájomné predstavenie žiakov a školy - videoprezentácia, prezentácia,

• predstavenie projektu, výber tém, tvorba dotazníkov, výskum, získavanie informácií, odsúhlasenie formy výsledného produktu – prezentácia,

• prezentácia poznatkov - vytvorenie jednej spoločnej prezentácie, príp. dvoch prezentácií: slovenská škola o pamiatkach partnerskej krajiny, partnerská škola o slovenských pamiatkach

 

Autor: Ing. Alena Jurgová, PaedDr. Mária Miníková