Domov

Ocenenie žiačky Obchodnej akadémie DMJ v Čadci

 

Dňa 26. júna 2019 v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči, za prítomnosti predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej, riaditeľky OŠaŠ ŽSK Janky Školovej a ďalších hostí sa konala slávnostná akadémia pri príležitosti „Oceňovania žiakov stredných škôl ŽSK“ za úspechy a výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania. Medzi nominovanými žiakmi bola vybraná a ocenená i naša žiačka 4. ročníka bilingválneho štúdia (slovensko-anglické) Obchodnej akadémie DMJ v Čadci Stanislava Rakovanová.

 

Stanka sa od začiatku štúdia zúčastňuje rôznych súťaží a aktivít v rámci, ale aj mimo školy. Taktiež patrí medzi vynikajúcich žiakov s výborným prospechom. Stanka svojim aktívnym prístupom zároveň motivuje aj ostatných spolužiakov k zapájaniu sa do školských ale aj mimoškolských aktivít. Je mimoriadne zodpovedná, flexibilná a pracovitá. Prejavuje vysoký záujem o hlbšie poznanie zákonitostí fungovania ekonomiky, hlavne ako by mohla prispieť k rozvoju podnikania v oblasti, v ktorej žije. Veľmi pozitívny vzťah prejavuje aj k dodržiavaniu ľudských práv, pričom jej nie sú ľahostajné osudy ľudí, ktorí sa stretli s ich porušením. Taktiež sa zaujíma o ekologický aspekt ochrany prírody, ktorý preukázala zapojením sa do celoslovenskej súťaže zameranej na zvýšenie povedomie o ochrane životného prostredia. Keďže je žiačkou bilingválnej sekcie, má veľmi pozitívny vzťah nielen k anglickému, ale aj nemeckému jazyku, z ktorého by chcela taktiež vykonať maturitnú skúšku. Stanka neodmysliteľne patrí k úspešným reprezentantom našej školy na školskej, krajskej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.

 

Srdečne jej blahoželáme a prajeme veľa ďalších študijných úspechov.

 

Autor: Ing. Jitka Konáriková