Domov

ON-LINE WORKSHOP V NEMECKOM JAZYKU

 

Dňa 22. 06. 2021 sa žiak našej školy Miroslav Poláček z 2. C triedy zúčastnil na on-line workshope „Chcem sa učiť nemecký jazyk2“, ktorý sa konal za podpory nadácie Volkswagen Slovakia, Goethe inštitútu a v spolupráci s Filozofickou a Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Trojhodinový on-line workshop sa konal v poobedňajších hodinách, prebiehal v nemeckom jazyku a pozostával z troch samostatných a tematicky rôznych blokov. Žiaci z celého Slovenska sa už pri prihlasovaní rozdelili do príslušných jazykových úrovní od A2 až po C1.

 

V prvej časti sa lektorka z Goethe inštitútu venovala téme nemeckých geografických názvov, ich pôvodu a významu. Žiaci lokalizovali dané mestá na mape, porovnávali jednotlivé výrazy so slovenskými názvami a diskutovali k tejto téme.

 

V druhej časti sa lektori z FF UK a PF UK venovali téme Cestovanie a dopravné prostriedky. Žiaci diskutovali s lektormi o výhodách a nevýhodách cestovania rôznymi dopravnými prostriedkami.

 

Tretia časť bola venovaná nemeckým slovným spojeniam a ich používaniu v praxi.

 

Súčasťou on-line workshopu bolo aj čítanie s porozumením, obohatenie slovnej zásoby aj o teraz aktuálnu tému COVID -19, rôzne cvičenia na dopĺňanie slovnej zásoby, práca s on-line slovníkmi a používanie nových aplikácií. Na záver si žiaci overili svoje získané vedomosti vo vedomostnom kvíze v aplikácii Kahoot.

 

Teší nás, že náš žiak je veľmi aktívny v nemeckom jazyku a ceníme si, že usilovne pracuje na svojom vedomostnom rozvoji aj vo svojom voľnom čase.

 

Zhodnotenie meetingu očami žiaka Miroslava Poláčka:

 

„V utorok (22.06. 2021) som sa zúčastnil na on-line workshope, na ktorý som sa veľmi tešil. Študenti z Pedagogickej a Filozofickej fakulty si pre nás pripravili naozaj bohatý program. Mali sme možnosť rozprávať, písať a vyjadrovať sa k aktuálnym témam. Hlavnou témou tohto on-line workshopu bolo cestovanie, čo mňa ako vášnivého cestovateľa veľmi potešilo a tým pádom som mohol aj ja poskytnúť zaujímavé informácie o cestovaní na Slovensku prítomným študentom. Taktiež sme sa naučili pracovať s on-line slovníkmi, ktoré slúžia na preklad nemeckých slangových slov, ale aj ako prekladač nemeckých prísloví a fráz, ktoré sa s obľubou používajú v každodennom živote. Učenie sa cudzieho jazyka nemusí byť len nudné otvorenie nejakej knihy, ale dá sa to aj pekne pomocou obrázkov alebo pesničiek on-line.

 

Som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť a vďaka patrí predovšetkým pani profesorke Miníkovej, ktorá si našla čas a pomohla mi prihlásiť sa.“

 

Autor: PaedDr. Mária Miníková