Domov

Dôležité informácie - termíny

 

 

OZNÁMENIE

o opatrení MŠVVaŠ SR

 

Riaditeľka Obchodnej akadémia DMJ v Čadci oznamuje, že na základe rozhodnutia hlavného hygienika ÚKŠ SR a nariadenia MŠVVaŠ SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šírenia vírusu COVID19, bude vyučovací proces v škole OA DMJ, Ul. 17. novembra 2701, 022 01 Čadca

 

prerušený

do odvolania

 

 • Šk. rok 2019/2020 - EČ a PFIČ MS – sa ruší

 

 • ÚFIČ MS (interná časť) – sa uskutoční do 14 dní po nástupe do školy 

 

 • Prijímacie skúšky na študijný odbor 6317 M – obchodná akadémia: prihlášky na SŠ – možno podávať do 15. 5. 2020 zo strany zákonného zástupcu na ZŠ bez potvrdenia lekára o zdravotnej spôsobilosti a zo strany riaditeľa ZŠ na SŠ do 21. 5. 2020 bez potvrdenia lekára o zdravotnej spôsobilosti

 

 • Prijímacie skúšky sa uskutočnia najskôr 2 týždne od odvolania prerušenia vyučovania

 

 • Prijímacie skúšky na študijný odbor 6317 M 74 bilingválne štúdium (talentové skúšky): naplánované na 21. 4. 2020 sa pravdepodobne neuskutočnia, náhradný termín stanoví OÚ – 1 týždeň od odvolania prerušenia vyučovania

 

 • Prijímacie skúšky pre nenaplnený počet žiakov do 1. ročníka sa uskutočnia najskôr 23. 6. 2020, najneskôr do 30. 6. 2020

 

 • Testovanie T-9 sa ruší, ovplyvní kritériá na prijímacie skúšky, kritériá prijímacích skúšok v zmysle § 65 školského zákona budú zverejnené na web-stránke školy do 28. 4. 2020

 

 • Naďalej platí usmernenie MŠVVaŠ SR do konca šk. r. 2019/2020 – neplánovať žiadne aktivity, naplánované aktivity (exkurzie, výlety, zahraničná prax, súťaže) boli zrušené

 

 

 • Škola zabezpečuje podľa podmienok a možností štúdium na diaľku dištančnou formou, cez Edupage, e-mailom, samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy

 

 • Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19

 

 • Nepedagogickí zamestnanci a riaditeľka školy v obmedzenom režime zabezpečujú chod školy osobne, resp. elektronickou komunikáciou

 

Čadca 26. 03. 2020

Ing. Jitka Konáriková, riaditeľka školy