Domov

Maturita

 

 

 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: stiahnuť >>

LEGISLATÍVA:

 

EXTERNÁ ČASŤ A PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI MS

Termíny konania - riadne:
14. marec 2017 - slovenský jazyk a literatúra
15. marec 2017 - cudzie jazyky
16. marec 2017 - matematika

 

Termíny konania - náhradné:

04. - 07. apríl 2017

 

Termíny konania - opravné:

05. - 08. september 2017

 

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MS

Termíny konania:

10. - 11. apríl 2017
 


ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS

Predbežný termín konania:

22. - 26. máj 2017

 

 

USMERNENIE  K PRIHLASOVANIU ŽIAKOV SO 

ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM NA MATURITNÚ SKÚŠKUstiahnuť >>

 

ŠPECIFIKÁCIA TESTOV EČ MS A PFIČ MS 2017:

 

OSTATNÉ INFORMÁCIE: www.nucem.sk

 

INFORMÁCIE K MATURITE PRE RODIČOV ŽIAKOV ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA: stiahnuť  >>

 

INFORMÁCIE K MATURITE PRE RODIČOV ŽIAKOV PäŤROČNÉHO ŠTÚDIA: stiahnuť  >>

 

HARMONOGRAM EČ a PFIČ MS zo SJL: stiahnuť  >>

HARMONOGRAM EČ a PFIČ MS z ANJ/NEJ: stiahnuť  >>

 

VŠEOBECNÉ POKYNY K EČ A PFIČ MS pre MATURANTOV: stiahnuť  >>