Domov

OZNAM - 2 PERCENTÁ Z DANE

 

 

 

Vážení rodičia, darcovia,

 

tak ako každý rok v tomto období, tak aj tento rok sa na Vás, obraciame s možnosťou poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmu za rok 2017 na účet nášho Občianskeho združenia (OZ) pre pomoc Obchodnej akadémii v Čadci.

 

Cieľom OZ pre pomoc Obchodnej akadémii je:

  podpora materiálnej i technickej pomoci pri zriaďovaní, prevádzke a údržbe OA

  organizovanie mimoškolskej činnosti

  pomoc pri obstarávaní a modernizovaní učebných pomôcok

 

Poukázaním 2 % Vašej dane z príjmu, môže škola skvalitniť výchovno-vzdelávací proces žiaka školy.

Potrebné tlačivá k poukázaniu 2 % dane z príjmu:

  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017

  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

 

Tieto tlačivá nájdete na našej www.oadmj.sk, rubrika Občianske združenie, resp. rodičia môžu požiadať triedneho učiteľa o zaslanie tlačív po dieťati.

 

V prípade, že si sami podávate daňové priznanie, treba tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO“ vyplniť priamo v daňovom priznaní.

 

Vyplnené a podpísané tlačivá môžu rodičia poslať po dcére/synovi triednemu učiteľovi. Škola tlačivá hromadne odovzdá na príslušný daňový úrad.

 

Škola vopred ďakuje všetkým rodičom, darcom, ktorí poukážu finančnú čiastku vo výške 2 % dane z príjmov na účet Občianskeho združenia pre pomoc Obchodnej akadémii v Čadci.

 

Ing. Jitka Konáriková

riaditeľka školy